• A Project of Nagda Zenith Social Welfare Society

Pankaj Manu
Founder & President
M.B.A., B.E., P.G.D.I.S, P.G.D.C.B.R

Vinay Raj Sharma
Secretary

Govind Lal Mohta
Vice President
B.Com.

Jyotish Samrat Muni Shri Rishabh Chandra Vijayji
Patron

Vijay Porwal
Treasurer
B.Com.

Pankaj Pawecha
Jt. Secretary
M.B.A, B.Pharm

Ravi Kanthed
Executive Member
B.Com.

Surendra Singh Chauhan
Executive Member
D.C.E

Nirmal Jain
Executive Member
B.Com.